مخازن پلی اتیلن افقی بزرگ

وزن
(کیلوگرم)

قطر

طول

حجم مخزن پلی اتیلن

کد

ردیف

کوچک

بزرگ

۳۹۰

۱۳۰۰

۲۱۰۰

۴۵۲۰

۱۰۰۰۰ لیتری

۳۳۱

۱

۲۸۰

۳۲۵۰

۷۰۰۰ لیتری

۳۳۲

۲

۲۱۵

۱۹۰۰

۲۰۵۰

۵۰۰۰ لیتری تک لایه با درب پیچی

۳۳۳

۳

۲۲۰

۵۰۰۰ لیتری دو لایه با درب پیچی

۳۳۴

۴

۱۳۰

۱۵۰۰

۱۹۵۰

۳۰۰۰ لیتری تک لایه با درب پیچی

۳۳۵

۵

۳۰۰۰ لیتری دو لایه با درب پیچی

۳۳۶

۶

۹۳

۱۳۵۰

۱۷۰۰

۲۴۰۰ لیتری تک لایه بوشن دار

۳۳۷

۷

۱۰۰

۲۴۰۰ لیتری دولایه با درب پیچی

۳۳۸

۸

۱۰۰

۲۴۰۰ لیتری سه لایه با درب پیچی

۳۳۹

۹

۶۸

۱۲۵۰

۱۸۰۰

۲۰۰۰ لیتری تک لایه

۳۴۰

۱۰

۲۰۰۰ لیتری دو لایه

۳۴۱

۱۱

۷۵

۱۱۲۰

۱۶۰۰

۱۵۰۰ لیتری تک لایه با درب پیچی

۳۴۲

۱۲

۱۵۰۰ لیتری دو لایه با درب پیچی

۳۴۳

۱۳

۱۵۰۰ لیتری سه لایه با درب پیچی

۳۴۴

۱۴

۶۰

۱۰۳۰

۱۴۱۰

۱۲۵۰  لیتری تک لایه با درب پیچی

۳۴۵

۱۵

۱۲۵۰  لیتری دو لایه با درب پیچی

۳۴۶

۱۶

۱۲۵۰  لیتری سه لایه با درب پیچی

۳۴۷

۱۷

* اندازه های مخازن پلی اتیلن بر حسب سانتی متر است.