مخازن پلی اتیلن افقی کوچک

وزن
(کیلوگرم)

قطر

طول

حجم مخزن پلی اتیلن

کد

ردیف

کوچک

بزرگ

۵۰

۱۰۳۰

۱۳۴۰

۱۰۰۰ لیتری تک لایه بوشن دار

۳۴۸

۱

۵۵

۱۰۰۰ لیتری دولایه با درب پیچی

۳۴۹

۲

۶۰

۱۰۰۰ لیتری سه لایه با درب پیچی

۳۵۰

۳

۳۸

۸۵۰

۱۰۵۰

۱۱۵۰

۷۵۰ لیتری تک لایه با درب پیچی

۳۵۱

۴

۲۸

۷۵۰ لیتری دو لایه با درب پیچی

۳۵۲

۵

۷۸۰

۱۱۰۰

۵۰۰ لیتری تک لایه با درب پیچی

۳۵۳

۶

۳۰

۵۰۰ لیتری دولایه با درب پیچی

۳۵۴

۷

۳۲

۵۰۰ لیتری سه لایه با درب پیچی

۳۵۵

۸

۳۰

۶۸۰

۹۰۰

۱۰۰۰

۴۵۰ لیتری بیضوی

۳۵۶

۹

۱۷

۶۷۰

۸۷۰

۳۰۰ لیتری تک لایه با درب پیچی

۳۵۷

۱۰

۳۰۰ لیتری دو لایه با درب پیچی

۳۵۸

۱۱

۱۲٫۵

۶۰۰

۷۸۰

۲۲۰ لیتری تک لایه با درب پیچی

۳۵۹

۱۲

۲۲۰ لیتری دو لایه با درب پیچی

۳۶۰

۱۳

* اندازه های مخازن پلی اتیلن بر حسب سانتی متر است.