مخازن پلی اتیلن عمودی بزرگ

وزن
(گیلوگرم)

ارتفاع
کل

قطر

ظرفیت مخزن پلی اتیلن

کد

ردیف

۴۷۰

۲۵۰

۲۹۰

۱۵۰۰۰ لیتری

۳۰۵

۱

۳۶۰

۳۹۰

۲۰۰

۱۲۰۰۰ لیتری

۳۰۶

۲

۳۱۰

۳۹۰

۲۰۰

۱۰۰۰۰ لیتری

۳۰۷

۳

۲۳۰

۱۹۰

۲۲۰

۷۰۰۰ لیتری

۳۰۸

۴

۱۶۰

۲۱۰

۱۸۰

۵۰۰۰ لیتری با درب پیچی

۳۰۹

۵

۱۵۰

۲۱۰

۱۶۴

۴۰۰۰ لیتری با درب پیچی

۳۱۰

۶

۱۰۰

۱۹۰

۱۵۰

۳۰۰۰ لیتری با درب پیچی

۳۱۱

۷

۷۵

۱۷۵

۱۲۷

۲۰۰۰ لیتری کوتاه

۳۱۲

۸

۸۵

۲۴۳

۱۱۰

۲۰۰۰ لیتری بلند

۳۱۳

۹

۴۱

۱۴۰

۹۸

۱۰۰۰ لیتری با درب پیچی

۳۱۴

۱۰

* اندازه های مخازن پلی اتیلن بر حسب سانتی متر است.