مخازن پلی اتیلن عمودی فوق بزرگ

وزن
(کیلوگرم)

ارتفاع کل

قطر

ظرفیت مخزن پلی اتیلن

کد

ردیف

۱۸۰۰

۶۹۰

۳۴۰

۶۵۰۰۰ لیتری

۳۰۱

۱

۱۴۰۰

۵۲۰

۳۴۰

۴۵۰۰۰ لیتری

۳۰۲

۲

۱۲۵۰

۶۹۰

۲۴۵

۳۵۰۰۰ لیتری

۳۰۳

۳

۱۰۰۰

۵۴۰

۲۴۵

۲۵۰۰۰ لیتری

۳۰۴

۴

* اندازه های مخازن پلی اتیلن بر حسب سانتی متر است.