مخازن پلی اتیلن عمودی کوچک

وزن
(گیلوگرم)

ارتفاع
کل

قطر

ظرفیت مخزن پلی اتیلن

کد

ردیف

۲۰

۱۱۰

۷۵

۵۰۰ لیتری با درب پیچی

۳۱۵

۱

۲۰

۱۰۲

۷۵

۵۰۰ لیتری با درب ساده

۳۱۶

۲

۱۴

۱۱۰

۶۲

۳۰۰ لیتری دهان گشاد

۳۱۷

۳

۱۰

۹۳

۵۷

۲۲۰ لیتری دو درب

۳۱۸

۴

۱۰

۱۰۰

۶۰

۲۲۰ لیتری خمره ای

۳۱۹

۵

۱۰

۱۰۳

۵۴

۲۲۰ لیتری دهان گشاد درب پیچی

۳۲۰

۶

۱۰

۱۰۳

۵۴

۲۲۰ لیتری دهان گشاد درب ساده

۳۲۱

۷

۱۰

۱۰۳

۵۴

۲۲۰ لیتری سکو دار

۳۲۲

۸

۸

۸۱

۵۰

۱۴۰ لیتری

۳۲۳

۹

۶

۶۵

۴۳

۷۰ لیتری دهان گشاد

۳۲۴

۱۰

۳٫۸

۶۰

۲۸

۶۰ لیتری دو در

۳۲۵

۱۱

۴

۴۶

۳۸

۵۰ لیتری

۳۲۶

۱۲

 

* اندازه های مخازن پلی اتیلن بر حسب سانتی متر است.