مخازن پلی اتیلن ته قیفی

وزن
(کیلوگرم)

ارتفاع
کل

ارتفاع
قیف

ارتفاع
قطر

حجم مخزن پلی اتیلن

کد

ردیف

۲۰۵۰

۷۹۰۰

۱۰۰۰

۳۴۰۰

۶۶۰۰۰ لیتری

۳۶۱

۱

۱۵۰۰

۶۰۰۰

۱۰۰۰

۳۴۰۰

۴۷۰۰۰ لیتری

۳۶۲

۲

۱۳۵۰

۷۹۰۰

۱۰۰۰

۲۴۵۰

۳۶۰۰۰ لیتری

۳۶۳

۳

۱۱۵۰

۶۳۰۰

۱۰۰۰

۲۴۵۰

۲۶۰۰۰ لیتری

۳۶۴

۴

۳۹۵

۳۹۰۰

۳۵۰

۲۲۰۰

۱۳۵۰۰ لیتری

۳۶۵

۵

۴۲۰

۱۵۸۰

۳۵۰

۳۵۰

۱۳۵۰۰ لیتری گرد

۳۶۶

۶

۱۷۰

۲۷۰۰

۷۰۰

۷۰۰

۵۰۰۰ لیتری

۳۶۷

۷

۸۲

۱۸۵۰

۵۰۰

۵۰۰

۲۰۰۰ لیتری

۳۶۸

۸

۴۱

۱۸۵۰

۵۰۰

۵۰۰

۱۲۰۰ لیتری

۳۶۹

۹

۲۲

۱۱۰۰

۱۵۰

۱۵۰

۵۰۰ لیتری

۳۷۰

۱۰

* اندازه های مخازن پلی اتیلن بر حسب سانتی متر است.