مخازن پلی اتیلن سم پاش

وزن
(کیلوگرم)

ارتفاع

عرض

طول

حجم مخزن پلی اتیلن

کد

ردیف

۶۰

۱۰۰۰

۱۰۰۰

۲۱۰۰

۱۲۰۰ لیتری

۳۸۰

۱

۲۳

۷۰۰

۴۵۰

۱۴۵۰

۴۰۰ لیتریبا درب ساده

۳۸۱

۲

۲۵

۹۰۰

۵۰۰

۱۲۰۰

۴۰۰ لیتری با درب پیچی

۳۸۲

۳

۱۰

۹۰۰

۵۴۰

۶۲۰

۱۱۰ لیتری با درب ساده

۳۸۳

۴

۱۰

۹۰۰

۶۰۰

۶۲۰

۱۱۰ لیتری با درب پیچی

۳۸۴

۵

* اندازه های مخازن پلی اتیلن بر حسب سانتی متر است.