مخازن پلی اتیلن مکعبی

وزن
(کیلوگرم)

ارتفاع

عرض

طول

حجم مخزن پلی اتیلن

کد

ردیف

۱۰۰۰

۲۲۰۰

۲۴۲۰

۵۷۷۰

۳۲۰۰۰ لیتری

۳۷۳

۱

۲۶۰

۱۰۷۰

۱۹۱۰

۴۰۰۰

۹۰۰۰ لیتری

۳۷۴

۲

۶۰

۱۲۰۰

۱۲۰۰

۱۱۰۰

۱۵۰۰ لیتری کرکره ای

۳۷۵

۳

۲۲

۵۰۰

۶۰۰

۱۴۰۰

۴۲۰ لیتری

۳۷۶

۴

۲۰

۵۰۰

۶۰۰

۱۲۰۰

۳۶۰ لیتری

۳۷۷

۵

۱۵

۹۰۰

۵۵۰

۶۵۰

۳۰۰ لیتری با درب ساده

۳۷۸

۶

۱۵

۹۰۰

۵۵۰

۶۵۰

۳۰۰ لیتری با درب پیچی

۳۷۹

۷

* اندازه های مخازن پلی اتیلن بر حسب سانتی متر است.