مخازن پلی اتیلن نیسانی

وزن
(کیلوگرم)

قطر

طول

حجم مخازن پلی اتیلن

کد

ردیف

کوچک

بزرگ

۱۰۰

۸۵۰

۱۵۰۰

۱۹۵۰

۲۰۰۰ لیتری

۳۷۱

۱

۷۰

۱۰۰۰

۱۰۵۰

۱۶۰۰

۱۵۰۰ لیتری

۳۷۲

۲

* اندازه های مخازن پلی اتیلن بر حسب سانتی متر است.