مخازن پلی اتیلن کلر زنی و انبساط

وزن
(کیلوگرم)

ارتفاع کل

قطر

ظرفیت مخزن پلی اتیلن

کد

ردیف

۱۴

۱۱۸

۶۵

۳۰۰ لیتری با درب و مهره برنجی

۳۲۷

۱

۱۰

۷۸

۶۵

۲۲۰ لیتری با ۱۲ عدد مهره برنجی

۳۲۸

۲

۱۰

۷۸

۶۵

۲۲۰ لیتری انبساطی

۳۲۹

۳

۶

۶۸

۶۵

۱۰۰ لیتری انبساطی

۳۳۰

۴

* اندازه های مخازن پلی اتیلن بر حسب سانتی متر است.