وان های پلی اتیلن

وزن
(کیلوگرم)

ارتفاع

عرض

طول

حجم مخزن پلی اتیلن

کد

ردیف

۱۰۰۰

۲۲۰۰

۲۴۲۰

۵۷۷۰

۳۲۰۰ لیتری بدون درب

۳۸۵

۱

۱۰۰۰

۴۰۰۰

۲۵۰۰

۳۰۰۰

۲۸۰۰۰ لیتری

۳۸۶

۲

۱۰۰۰

۱۵۷۰

۱۵۰۰

۷۰۰۰

۱۶۰۰۰ لیتری

۳۸۷

۳

۳۸۰

۱۵۸۰

۳۰۰۰ ( قطر )

۱۳۵۰۰ لیتری استوانه ( پرورش ماهی)

۳۸۸

۴

۲۶۰

۱۱۰۰

۱۷۰۰

۳۸۰۰

۹۰۰۰ لیتری

۳۸۹

۵

۱۷۵

۱۴۹۰

۷۸۰

۳۴۳۰

۴۲۰۰ لیتری الکترولیز

۳۹۰

۶

۱۳۵

۱۰۰۰

۲۰۰۰ ( قطر )

 ( تست بیولوژیک )

۳۹۱

۷

۱۳۵

۱۲۰۰

۸۵۰

۲۳۵۰

۳۱۰۰۰ لیتری الکترولیز

۳۹۲

۸

۱۱۰

۱۱۷۰

۹۷۰

۲۴۵۰

۲۸۰۰ لیتری الکترولیز

۳۹۳

۹

۷۰

۹۵۰

۱۰۰۰

۲۰۰۰

۱۸۰۰ لیتری

۳۹۴

۱۰

۶۷٫۵

۵۹۰

۶۰۰

۳۵۸۰

۱۵۰۰ لیتری بلند

۳۹۵

۱۱

۵۰

۸۱۰

۸۷۰

۱۹۳۰

۱۵۰۰ لیتری کوتاه

۳۹۶

۱۲

۶۰

۵۰۰

۱۷۰۰

۱۷۰۰

۱۵۰۰ لیتری مکعبی

۳۹۷

۱۳

۴۵

۵۵۰

۸۷۰

۱۸۵۰

۱۰۰۰ لیتری

۳۹۸

۱۴

۳۸

۴۳۰

۸۷۰

۱۸۵۰

۷۰۰ لیتری

۳۹۹

۱۵

۳۲

۳۲۰

۸۷۰

۱۸۸۰

۵۰۰ لیتری

۴۰۰

۱۶

۳۰٫۵

۴۲۰

۴۹۰

۲۱۶۰

۴۴۰ لیتری

۴۰۱

۱۷

۲۲

۷۸۰

۵۳۰

۶۴۰

۳۰۰ لیتری مکعبی

۴۰۲

۱۸

۱۵

۶۴۰

۵۶۰

۷۵۰

۲۶۰ لیتری

۴۰۳

۱۹

۸۰۵

۲۵۰

۴۷۰

۹۰۰

۹۰ لیتری

۴۰۴

۲۰

۷

۱۵۰

۶۴۰

۶۴۰

۶۰ لیتری

۴۰۵

۲۱

  

* اندازه های وان های پلی اتیلن بر حسب سانتی متر است.