مخازن پلی اتیلن

مخزن پلی اتیلن عمودی

مخازن پلی اتیلن عمودی

مخازن پلی اتیلن عمودی

 

ابعاد

شرح کالا

ردیف

ارتفاع

ارتفاع

قطر

۶۲

۶۵

۷۱

مخزن پلی اتیلن عمودی ۲۰۰ لیتری

۱

۹۶

۹۲

۷۳

مخزن پلی اتیلن عمودی ۳۰۰ لیتری

۲

۱۱۰

۹۲

۷۵

مخزن پلی اتیلن عمودی ۵۰۰ لیتری

۳

۱۱۵

۱۱۰

۱۰۷

مخزن پلی اتیلن عمودی ۷۵۰ لیتری

۴

۲۲۰

۲۰۰

۷۸

مخزن پلی اتیلن عمودی ۱۰۰۰ لیتری بلند

۴

۱۲۲

۱۰۰

۱۱۰

مخزن پلی اتیلن عمودی ۱۰۰۰ لیتری کوتاه

۵

۱۳۵

۱۲۸

۱۰۵

مخزن پلی اتیلن عمودی ۱۵۰۰ لیتری

۶

۱۷۴

۱۵۸

۱۳۲

مخزن پلی اتیلن عمودی ۲۰۰۰ لیتری

۷

۲۰۲

۱۷۵

۱۵۰

مخزن پلی اتیلن عمودی ۳۰۰۰ لیتری

۸

مخزن پلی اتیلن عمودی ۳۵۰۰ لیتری

۹

۲۰۴

۲۰۰

۱۸۰

مخزن پلی اتیلن عمودی ۴۰۰۰ لیتری

۱۰

۲۳۰

۲۰۰

۱۷۸

مخزن پلی اتیلن عمودی ۵۰۰۰ لیتری

۱۱

۲۴۵

۲۳۰

۱۸۰

مخزن پلی اتیلن عمودی ۶۰۰۰ لیتری

۱۲

۱۱۰

۲۱۰

۴۵۰

مخزن پلی اتیلن عمودی ۱۰۰۰۰ لیتری

۱۳

۴۵۰

۴۴۵

۲۴۵

مخزن پلی اتیلن عمودی ۱۲۰۰۰ لیتری

۱۴

۳۲۵

۳۱۵

۲۶۷

مخزن پلی اتیلن عمودی ۱۵۰۰۰ لیتری

۱۵

۴۲۰

۴۱۵

۲۶۰

مخزن پلی اتیلن عمودی ۲۰۰۰۰ لیتری

۲۰

 

شرکت آریا پلاست با در اختیار داشتن ۳ کارگاه تولیدی و ۶ خط تولید شامل خطوط شاتل و کراسل رقیبی جدی برای شرکت های چینی و کره ای در زمینه حجم تولید روزانه محصولات و سرعت بالای تولید مخزن پلاستیک که روزانه به عنوان مثال برای مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی سه لایه ۱۵۰ قطعه در هر شیفت میباشد .گوشه ای ای از توان تولید این شرکت به شرح ذیل میباشد .
۱- فروش مخزن پلی اتیلن ۵۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۲۰۰ دستگاه
۲- فروش مخزن پلی اتیلن ۱۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۱۵۰ دستگاه
۳- فروش مخزن پلی اتیلن ۱۵۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۱۰۰ دستگاه
۴- فروش مخزن پلی اتیلن ۲۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۸۰ دستگاه
۵- فروش مخزن پلی اتیلن ۳۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۸۰ دستگاه
۶- فروش مخزن پلی اتیلن ۴۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۷۰ دستگاه
۷- فروش مخزن پلی اتیلن ۵۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۵۵ دستگاه
۸- فروش مخزن پلی اتیلن ۶۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۴۲ دستگاه
۹- فروش مخزن پلی اتیلن ۱۰۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۱۰ دستگاه
۱۰- فروش مخزن پلی اتیلن ۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۲۰۰ دستگاه
۱۱- فروش مخزن پلی اتیلن ۱۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۱۳۰ دستگاه
۱۲- فروش مخزن پلی اتیلن ۲۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۱۰۰ دستگاه
۱۳- فروش مخزن پلی اتیلن ۳۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۸۰ دستگاه
۱۴- فروش مخزن پلی اتیلن ۴۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۵۵ دستگاه
۱۵- فروش مخزن پلی اتیلن ۵۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۴۰ دستگاه
۱۶- فروش مخزن پلی اتیلن ۲۰۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۱۰ دستگاه
ابعاد و مشخصات مخازن در سایت این شرکت آورده شده است .

مخزن پلی اتیلن افقی

مخازن پلی اتیلن افقی

مخازن پلی اتیلن افقی

 

ابعاد

شرح کالا

ردیف

ارتفاع

عرض

طول

۵۴

۵۴

۷۴

مخازن پلی اتیلن افقی ۲۰۰ لیتری

۱

۸۰

۸۰

۸۵

مخازن پلی اتیلن افقی ۳۰۰ لیتری

۲

۹۰

۸۰

۱۰۸

مخازن پلی اتیلن افقی ۵۰۰ لیتری

۳

۸۵

۸۵

۱۲۰

مخازن پلی اتیلن افقی ۶۰۰ لیتری

۴

۱۰۰

۹۰

۱۴۰

مخازن پلی اتیلن افقی ۸۰۰ لیتری

۴

۱۰۵

۱۰۴

۱۳۰

مخازن پلی اتیلن افقی ۱۰۰۰ لیتری

۵

۱۱۸

۱۱۸

۱۴۵

مخازن پلی اتیلن افقی ۱۵۰۰ لیتری

۶

۱۲۸

۱۳۰

۱۸۰

مخازن پلی اتیلن افقی ۲۰۰۰ لیتری

۷

۱۳۰

۱۲۰

۲۳۰

مخازن پلی اتیلن افقی ۳۰۰۰ لیتری

۸

۱۵۴

۱۴۹

۲۲۹

مخازن پلی اتیلن افقی ۳۵۰۰ لیتری

۹

۱۵۵

۱۵۳

۲۴۵

مخازن پلی اتیلن افقی ۴۰۰۰ لیتری

۱۰

۱۸۰

۱۷۰

۲۴۰

مخازن پلی اتیلن افقی ۵۰۰۰ لیتری

۱۱

۱۹۰

۱۸۰

۲۷۵

مخازن پلی اتیلن افقی ۶۰۰۰ لیتری

۱۲

۱۱۰

۲۱۰

۴۵۰

مخازن پلی اتیلن افقی ۱۰۰۰۰ لیتری

۱۳

۲۰۰

۲۴۵

۴۵۵

مخازن پلی اتیلن افقی ۱۲۰۰۰ لیتری

۱۴

۲۵۴

۲۹۹

مخازن پلی اتیلن افقی ۱۵۰۰۰  لیتری

۱۵

 

شرکت آریا پلاست با در اختیار داشتن ۳ کارگاه تولیدی و ۶ خط تولید شامل خطوط شاتل و کراسل رقیبی جدی برای شرکت های چینی و کره ای در زمینه حجم تولید روزانه محصولات و سرعت بالای تولید مخزن پلاستیک که روزانه به عنوان مثال برای مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی سه لایه ۱۵۰ قطعه در هر شیفت میباشد .گوشه ای ای از توان تولید این شرکت به شرح ذیل میباشد .

۱- فروش مخزن پلی اتیلن ۵۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۲۰۰ دستگاه
۲- فروش مخزن پلی اتیلن ۱۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۱۵۰ دستگاه
۳- فروش مخزن پلی اتیلن ۱۵۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۱۰۰ دستگاه
۴- فروش مخزن پلی اتیلن ۲۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۸۰ دستگاه
۵- فروش مخزن پلی اتیلن ۳۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۸۰ دستگاه
۶- فروش مخزن پلی اتیلن ۴۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۷۰ دستگاه
۷- فروش مخزن پلی اتیلن ۵۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۵۵ دستگاه
۸- فروش مخزن پلی اتیلن ۶۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۴۲ دستگاه
۹- فروش مخزن پلی اتیلن ۱۰۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۱۰ دستگاه
۱۰- فروش مخزن پلی اتیلن ۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۲۰۰ دستگاه
۱۱- فروش مخزن پلی اتیلن ۱۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۱۳۰ دستگاه
۱۲- فروش مخزن پلی اتیلن ۲۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۱۰۰ دستگاه
۱۳- فروش مخزن پلی اتیلن ۳۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۸۰ دستگاه
۱۴- فروش مخزن پلی اتیلن ۴۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۵۵ دستگاه
۱۵- فروش مخزن پلی اتیلن ۵۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۴۰ دستگاه
۱۶- فروش مخزن پلی اتیلن ۲۰۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۱۰ دستگاه
ابعاد و مشخصات مخازن در سایت این شرکت آورده شده است .

تولید مخزن پلی اتیلن

تولید مخزن پلی اتیلن

تولید مخزن پلی اتیلن

تولید مخازن پلی اتیلن ( مخزن پلی اتیلن ) به چند دلیل بسیار مقرون به صرفه تر و مفیدتر از سایر مخازن می باشد. از جمله : قیمت مناسب تولید مخازن پلی اتیلن ، نسبت به سایر مخازن فلزی و بتنی و یا حتی کامپوزیت عمر طولانی مخازن پلی اتیلن و سبکی وزن قابلیت محل سریع چه بصورت پر و یا خالی از دیگر مزایای تولید مخزن پلی اتیلن می باشد.

تولید مخازن پلی اتیلن با روش (روتیشنال مدلینگ ) انجام می شود، این سبک تولید مخزن پلی اتیلن منجر به ساخت مخازن بصورت کاملا یکپارچه می گردد. ضمنا از مزایای این روش می توان به آسان بودن عملیات و تنظیم ضخامت مخازن در حین تولید مخزن پلی اتیلن بوسیله افزایش و یا کاهش مواد اولیه پلی اتیلن اشاره نمود.

تولید مخازن پلاستیکی

تولید مخازن پلاستیکی بطور کلی به کلیه مخازنی اطلاق می گردد که از جنس مخازن پلاستیکی پلی اتیلن و یا سایر مخازن پلاستیکی پلیمرها صورت می گیرد. اما بطور کلی تمرکز گروه صنعتی آریا به روی تولید مخازن پلاستیکی پلی اتیلن با گرید HDPE 3840 می باشد.

قیمت مخازن پلی اتیلن

قیمت مخازن پلی اتیلن

قیمت مخازن پلی اتیلن این مجموعه (‌مخارن پلی اتیلن آریا پلاست) در مدت زمان ۵ سال با تلاش و همت جمعی از مهندسین و متخصصین ایرانی قیمت مخازن پلی اتیلن، طراحی و ساخت ماشین آلات خط تولید روتومولدینگ مخازن پلی اتیلن را آغاز کرد و بر خلاف جمع کثیری از تجهیزات ساخت داخل تنها کپی برداری از نمونه ای خارجی نیست لذا می توان ادعا کرد که نه تنها از برندهای معتبر در این زمینه عقب نیست، بلکه با طراحی خاص و منحصربفرد مخارن پلاستیکی خود؛ ضمن بهینه سازی مصرف انرژی و متریال مصرفی، محصولی با بالاترین کیفیت تولید می نمایند.

در این بین قیمت مخازن پلی اتیلن تمام شده ی پائین در کنار کیفیت بالای مخازن پلاستیکی تولیدی و گارانتی واقعی دستگاه، حایز اهمیت می باشد. این مجموعه مراحل ساخت و تست نهایی مخازن پلی اتیلن را با موفقیت پشت سر گذاشته و هم اکنون بعنوان پروژه ای با حاشیه سود بسیار بالا و کمترین ریسک ممکن، قابل بررسی می باشد. در این خصوص شرکت آریا پلاست رزومه معتبر و قابل قبولی در حوضه مخازن پلی اتیلن و اجرای پروژه های ذخیره و انتقال مواد شیمیایی، ساخت انواع میکسر با استفاده از مخزن پلی اتیلن در دستور کار دارد که در آینده نزدیک ارزش افزوده خوبی را برای کشور عزیزمان به ارمغان خواهد آورد .

قیمت مخزن پلی اتیلن و فروش مخازن پلاستیکی

قیمت تمام شده فروش مخزن پلی اتیلن تابع شرایط به شرح ذیل میباشد .
الف: وزن محصول
ب: ابعاد مخزن
ج: تعداد لایه ها
د: نوع متریال یا مواد اولیه بکار رفته برای تولید محصول
ه: تعداد قابل و تعداد شیف کاری واحد تولیدی
و: نوع مواد افزودنی مجاز ماننده کربنات کلسیم و آنتی استابیلایزر ها و رنگ ا پیگمن های مختلف .

همانگونه که ملاحظه می فرمایید قیمت فروش مخازن پلی اتیلن پلاستیک تابع ۶ شرط اصلی و عوامل متغیر دیگر قیمت مخازن پلی اتیلن و قیمت مخازن پلی اتیلن پلاستیکی از جمله قیمت فروش دلار در بازار ارز و قیمت فروش پلی اتیلن ۳۸۴۰ در بازار بورس کالا می باشد .

لیست کامل قیمت مخازن پلی اتیلن پلاستیکی در وب سایت قابل مشاهده می باشد.

فروش مخزن پلی اتیلن

فروش مخزن پلی اتیلن

فروش مخزن پلی اتیلن و تانکر پلاستیکی

فروش مخزن پلی اتیلن و تانکر پلاستیکی ، فروش مخزن پلاستیکی ، تولیدکننده تانکر پلاستیکی ، تولید کننده مخزن پلاستیکی

فروش مخزن پلی اتیلن گروه صنعتی آریا پلاستیک آکام

ـ طراحی ، تولید ، فروش مخازن پلی اتیلن و صادرات انواع مخازن و تانکر های پلاستیکی ( پلی اتیلن )

ـ تولید انواع مخازن پلی اتیلن و اجرای مخازن ذخیره سوخت ، فروش مخزن پلی اتیلن مواد شیمیایی، فروش مخزن پلی اتیلن آب و فاضلاب

ـ تولید و فروش مخازن مخازن پلی اتیلن با حجم ۶۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰۰ لیتر بصورت مخازن دفنی و هوایی

ـ طراحی و تولید پروژه های ذخیره سازی و فروش مخزن پلی اتیلن هوایی را در محل سایت مشتری و ارائه برگه گارانتی و بیمه نامه رسمی فروش مخزن پلی اتیلن از طرف گروه صنعتی آریا پلاستیک آکام

مخازن پلی اتیلن ته قیفی

مخازن پلی اتیلن ته قیفی

وزن
(کیلوگرم)

ارتفاع
کل

ارتفاع
قیف

ارتفاع
قطر

حجم مخزن پلی اتیلن

کد

ردیف

۲۰۵۰

۷۹۰۰

۱۰۰۰

۳۴۰۰

۶۶۰۰۰ لیتری

۳۶۱

۱

۱۵۰۰

۶۰۰۰

۱۰۰۰

۳۴۰۰

۴۷۰۰۰ لیتری

۳۶۲

۲

۱۳۵۰

۷۹۰۰

۱۰۰۰

۲۴۵۰

۳۶۰۰۰ لیتری

۳۶۳

۳

۱۱۵۰

۶۳۰۰

۱۰۰۰

۲۴۵۰

۲۶۰۰۰ لیتری

۳۶۴

۴

۳۹۵

۳۹۰۰

۳۵۰

۲۲۰۰

۱۳۵۰۰ لیتری

۳۶۵

۵

۴۲۰

۱۵۸۰

۳۵۰

۳۵۰

۱۳۵۰۰ لیتری گرد

۳۶۶

۶

۱۷۰

۲۷۰۰

۷۰۰

۷۰۰

۵۰۰۰ لیتری

۳۶۷

۷

۸۲

۱۸۵۰

۵۰۰

۵۰۰

۲۰۰۰ لیتری

۳۶۸

۸

۴۱

۱۸۵۰

۵۰۰

۵۰۰

۱۲۰۰ لیتری

۳۶۹

۹

۲۲

۱۱۰۰

۱۵۰

۱۵۰

۵۰۰ لیتری

۳۷۰

۱۰

* اندازه های مخازن پلی اتیلن بر حسب سانتی متر است.