وبلاگ مخازن

مخزن پلی اتیلن عمودی

مخازن پلی اتیلن عمودی

مخازن پلی اتیلن عمودی

 

ابعاد

شرح کالا

ردیف

ارتفاع

ارتفاع

قطر

۶۲

۶۵

۷۱

مخزن پلی اتیلن عمودی ۲۰۰ لیتری

۱

۹۶

۹۲

۷۳

مخزن پلی اتیلن عمودی ۳۰۰ لیتری

۲

۱۱۰

۹۲

۷۵

مخزن پلی اتیلن عمودی ۵۰۰ لیتری

۳

۱۱۵

۱۱۰

۱۰۷

مخزن پلی اتیلن عمودی ۷۵۰ لیتری

۴

۲۲۰

۲۰۰

۷۸

مخزن پلی اتیلن عمودی ۱۰۰۰ لیتری بلند

۴

۱۲۲

۱۰۰

۱۱۰

مخزن پلی اتیلن عمودی ۱۰۰۰ لیتری کوتاه

۵

۱۳۵

۱۲۸

۱۰۵

مخزن پلی اتیلن عمودی ۱۵۰۰ لیتری

۶

۱۷۴

۱۵۸

۱۳۲

مخزن پلی اتیلن عمودی ۲۰۰۰ لیتری

۷

۲۰۲

۱۷۵

۱۵۰

مخزن پلی اتیلن عمودی ۳۰۰۰ لیتری

۸

مخزن پلی اتیلن عمودی ۳۵۰۰ لیتری

۹

۲۰۴

۲۰۰

۱۸۰

مخزن پلی اتیلن عمودی ۴۰۰۰ لیتری

۱۰

۲۳۰

۲۰۰

۱۷۸

مخزن پلی اتیلن عمودی ۵۰۰۰ لیتری

۱۱

۲۴۵

۲۳۰

۱۸۰

مخزن پلی اتیلن عمودی ۶۰۰۰ لیتری

۱۲

۱۱۰

۲۱۰

۴۵۰

مخزن پلی اتیلن عمودی ۱۰۰۰۰ لیتری

۱۳

۴۵۰

۴۴۵

۲۴۵

مخزن پلی اتیلن عمودی ۱۲۰۰۰ لیتری

۱۴

۳۲۵

۳۱۵

۲۶۷

مخزن پلی اتیلن عمودی ۱۵۰۰۰ لیتری

۱۵

۴۲۰

۴۱۵

۲۶۰

مخزن پلی اتیلن عمودی ۲۰۰۰۰ لیتری

۲۰

 

شرکت آریا پلاست با در اختیار داشتن ۳ کارگاه تولیدی و ۶ خط تولید شامل خطوط شاتل و کراسل رقیبی جدی برای شرکت های چینی و کره ای در زمینه حجم تولید روزانه محصولات و سرعت بالای تولید مخزن پلاستیک که روزانه به عنوان مثال برای مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی سه لایه ۱۵۰ قطعه در هر شیفت میباشد .گوشه ای ای از توان تولید این شرکت به شرح ذیل میباشد .
۱- فروش مخزن پلی اتیلن ۵۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۲۰۰ دستگاه
۲- فروش مخزن پلی اتیلن ۱۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۱۵۰ دستگاه
۳- فروش مخزن پلی اتیلن ۱۵۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۱۰۰ دستگاه
۴- فروش مخزن پلی اتیلن ۲۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۸۰ دستگاه
۵- فروش مخزن پلی اتیلن ۳۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۸۰ دستگاه
۶- فروش مخزن پلی اتیلن ۴۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۷۰ دستگاه
۷- فروش مخزن پلی اتیلن ۵۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۵۵ دستگاه
۸- فروش مخزن پلی اتیلن ۶۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۴۲ دستگاه
۹- فروش مخزن پلی اتیلن ۱۰۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۱۰ دستگاه
۱۰- فروش مخزن پلی اتیلن ۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۲۰۰ دستگاه
۱۱- فروش مخزن پلی اتیلن ۱۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۱۳۰ دستگاه
۱۲- فروش مخزن پلی اتیلن ۲۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۱۰۰ دستگاه
۱۳- فروش مخزن پلی اتیلن ۳۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۸۰ دستگاه
۱۴- فروش مخزن پلی اتیلن ۴۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۵۵ دستگاه
۱۵- فروش مخزن پلی اتیلن ۵۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۴۰ دستگاه
۱۶- فروش مخزن پلی اتیلن ۲۰۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۱۰ دستگاه
ابعاد و مشخصات مخازن در سایت این شرکت آورده شده است .

مخزن پلی اتیلن افقی

مخازن پلی اتیلن افقی

مخازن پلی اتیلن افقی

 

ابعاد

شرح کالا

ردیف

ارتفاع

عرض

طول

۵۴

۵۴

۷۴

مخازن پلی اتیلن افقی ۲۰۰ لیتری

۱

۸۰

۸۰

۸۵

مخازن پلی اتیلن افقی ۳۰۰ لیتری

۲

۹۰

۸۰

۱۰۸

مخازن پلی اتیلن افقی ۵۰۰ لیتری

۳

۸۵

۸۵

۱۲۰

مخازن پلی اتیلن افقی ۶۰۰ لیتری

۴

۱۰۰

۹۰

۱۴۰

مخازن پلی اتیلن افقی ۸۰۰ لیتری

۴

۱۰۵

۱۰۴

۱۳۰

مخازن پلی اتیلن افقی ۱۰۰۰ لیتری

۵

۱۱۸

۱۱۸

۱۴۵

مخازن پلی اتیلن افقی ۱۵۰۰ لیتری

۶

۱۲۸

۱۳۰

۱۸۰

مخازن پلی اتیلن افقی ۲۰۰۰ لیتری

۷

۱۳۰

۱۲۰

۲۳۰

مخازن پلی اتیلن افقی ۳۰۰۰ لیتری

۸

۱۵۴

۱۴۹

۲۲۹

مخازن پلی اتیلن افقی ۳۵۰۰ لیتری

۹

۱۵۵

۱۵۳

۲۴۵

مخازن پلی اتیلن افقی ۴۰۰۰ لیتری

۱۰

۱۸۰

۱۷۰

۲۴۰

مخازن پلی اتیلن افقی ۵۰۰۰ لیتری

۱۱

۱۹۰

۱۸۰

۲۷۵

مخازن پلی اتیلن افقی ۶۰۰۰ لیتری

۱۲

۱۱۰

۲۱۰

۴۵۰

مخازن پلی اتیلن افقی ۱۰۰۰۰ لیتری

۱۳

۲۰۰

۲۴۵

۴۵۵

مخازن پلی اتیلن افقی ۱۲۰۰۰ لیتری

۱۴

۲۵۴

۲۹۹

مخازن پلی اتیلن افقی ۱۵۰۰۰  لیتری

۱۵

 

شرکت آریا پلاست با در اختیار داشتن ۳ کارگاه تولیدی و ۶ خط تولید شامل خطوط شاتل و کراسل رقیبی جدی برای شرکت های چینی و کره ای در زمینه حجم تولید روزانه محصولات و سرعت بالای تولید مخزن پلاستیک که روزانه به عنوان مثال برای مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی سه لایه ۱۵۰ قطعه در هر شیفت میباشد .گوشه ای ای از توان تولید این شرکت به شرح ذیل میباشد .

۱- فروش مخزن پلی اتیلن ۵۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۲۰۰ دستگاه
۲- فروش مخزن پلی اتیلن ۱۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۱۵۰ دستگاه
۳- فروش مخزن پلی اتیلن ۱۵۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۱۰۰ دستگاه
۴- فروش مخزن پلی اتیلن ۲۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۸۰ دستگاه
۵- فروش مخزن پلی اتیلن ۳۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۸۰ دستگاه
۶- فروش مخزن پلی اتیلن ۴۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۷۰ دستگاه
۷- فروش مخزن پلی اتیلن ۵۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۵۵ دستگاه
۸- فروش مخزن پلی اتیلن ۶۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۴۲ دستگاه
۹- فروش مخزن پلی اتیلن ۱۰۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۱۰ دستگاه
۱۰- فروش مخزن پلی اتیلن ۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۲۰۰ دستگاه
۱۱- فروش مخزن پلی اتیلن ۱۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۱۳۰ دستگاه
۱۲- فروش مخزن پلی اتیلن ۲۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۱۰۰ دستگاه
۱۳- فروش مخزن پلی اتیلن ۳۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۸۰ دستگاه
۱۴- فروش مخزن پلی اتیلن ۴۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۵۵ دستگاه
۱۵- فروش مخزن پلی اتیلن ۵۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۴۰ دستگاه
۱۶- فروش مخزن پلی اتیلن ۲۰۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۱۰ دستگاه
ابعاد و مشخصات مخازن در سایت این شرکت آورده شده است .

تولید مخزن پلی اتیلن

تولید مخزن پلی اتیلن

تولید مخزن پلی اتیلن

تولید مخازن پلی اتیلن ( مخزن پلی اتیلن ) به چند دلیل بسیار مقرون به صرفه تر و مفیدتر از سایر مخازن می باشد. از جمله : قیمت مناسب تولید مخازن پلی اتیلن ، نسبت به سایر مخازن فلزی و بتنی و یا حتی کامپوزیت عمر طولانی مخازن پلی اتیلن و سبکی وزن قابلیت محل سریع چه بصورت پر و یا خالی از دیگر مزایای تولید مخزن پلی اتیلن می باشد.

تولید مخازن پلی اتیلن با روش (روتیشنال مدلینگ ) انجام می شود، این سبک تولید مخزن پلی اتیلن منجر به ساخت مخازن بصورت کاملا یکپارچه می گردد. ضمنا از مزایای این روش می توان به آسان بودن عملیات و تنظیم ضخامت مخازن در حین تولید مخزن پلی اتیلن بوسیله افزایش و یا کاهش مواد اولیه پلی اتیلن اشاره نمود.

تولید مخازن پلاستیکی

تولید مخازن پلاستیکی بطور کلی به کلیه مخازنی اطلاق می گردد که از جنس مخازن پلاستیکی پلی اتیلن و یا سایر مخازن پلاستیکی پلیمرها صورت می گیرد. اما بطور کلی تمرکز گروه صنعتی آریا به روی تولید مخازن پلاستیکی پلی اتیلن با گرید HDPE 3840 می باشد.

قیمت مخازن پلی اتیلن

قیمت مخازن پلی اتیلن

قیمت مخازن پلی اتیلن این مجموعه (‌مخارن پلی اتیلن آریا پلاست) در مدت زمان ۵ سال با تلاش و همت جمعی از مهندسین و متخصصین ایرانی قیمت مخازن پلی اتیلن، طراحی و ساخت ماشین آلات خط تولید روتومولدینگ مخازن پلی اتیلن را آغاز کرد و بر خلاف جمع کثیری از تجهیزات ساخت داخل تنها کپی برداری از نمونه ای خارجی نیست لذا می توان ادعا کرد که نه تنها از برندهای معتبر در این زمینه عقب نیست، بلکه با طراحی خاص و منحصربفرد مخارن پلاستیکی خود؛ ضمن بهینه سازی مصرف انرژی و متریال مصرفی، محصولی با بالاترین کیفیت تولید می نمایند.

در این بین قیمت مخازن پلی اتیلن تمام شده ی پائین در کنار کیفیت بالای مخازن پلاستیکی تولیدی و گارانتی واقعی دستگاه، حایز اهمیت می باشد. این مجموعه مراحل ساخت و تست نهایی مخازن پلی اتیلن را با موفقیت پشت سر گذاشته و هم اکنون بعنوان پروژه ای با حاشیه سود بسیار بالا و کمترین ریسک ممکن، قابل بررسی می باشد. در این خصوص شرکت آریا پلاست رزومه معتبر و قابل قبولی در حوضه مخازن پلی اتیلن و اجرای پروژه های ذخیره و انتقال مواد شیمیایی، ساخت انواع میکسر با استفاده از مخزن پلی اتیلن در دستور کار دارد که در آینده نزدیک ارزش افزوده خوبی را برای کشور عزیزمان به ارمغان خواهد آورد .

قیمت مخزن پلی اتیلن و فروش مخازن پلاستیکی

قیمت تمام شده فروش مخزن پلی اتیلن تابع شرایط به شرح ذیل میباشد .
الف: وزن محصول
ب: ابعاد مخزن
ج: تعداد لایه ها
د: نوع متریال یا مواد اولیه بکار رفته برای تولید محصول
ه: تعداد قابل و تعداد شیف کاری واحد تولیدی
و: نوع مواد افزودنی مجاز ماننده کربنات کلسیم و آنتی استابیلایزر ها و رنگ ا پیگمن های مختلف .

همانگونه که ملاحظه می فرمایید قیمت فروش مخازن پلی اتیلن پلاستیک تابع ۶ شرط اصلی و عوامل متغیر دیگر قیمت مخازن پلی اتیلن و قیمت مخازن پلی اتیلن پلاستیکی از جمله قیمت فروش دلار در بازار ارز و قیمت فروش پلی اتیلن ۳۸۴۰ در بازار بورس کالا می باشد .

لیست کامل قیمت مخازن پلی اتیلن پلاستیکی در وب سایت قابل مشاهده می باشد.

فروش مخزن پلی اتیلن

فروش مخزن پلی اتیلن

فروش مخزن پلی اتیلن و تانکر پلاستیکی

فروش مخزن پلی اتیلن و تانکر پلاستیکی ، فروش مخزن پلاستیکی ، تولیدکننده تانکر پلاستیکی ، تولید کننده مخزن پلاستیکی

فروش مخزن پلی اتیلن گروه صنعتی آریا پلاستیک آکام

ـ طراحی ، تولید ، فروش مخازن پلی اتیلن و صادرات انواع مخازن و تانکر های پلاستیکی ( پلی اتیلن )

ـ تولید انواع مخازن پلی اتیلن و اجرای مخازن ذخیره سوخت ، فروش مخزن پلی اتیلن مواد شیمیایی، فروش مخزن پلی اتیلن آب و فاضلاب

ـ تولید و فروش مخازن مخازن پلی اتیلن با حجم ۶۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰۰ لیتر بصورت مخازن دفنی و هوایی

ـ طراحی و تولید پروژه های ذخیره سازی و فروش مخزن پلی اتیلن هوایی را در محل سایت مشتری و ارائه برگه گارانتی و بیمه نامه رسمی فروش مخزن پلی اتیلن از طرف گروه صنعتی آریا پلاستیک آکام

مخازن پلی اتیلن ته قیفی

مخازن پلی اتیلن ته قیفی

وزن
(کیلوگرم)

ارتفاع
کل

ارتفاع
قیف

ارتفاع
قطر

حجم مخزن پلی اتیلن

کد

ردیف

۲۰۵۰

۷۹۰۰

۱۰۰۰

۳۴۰۰

۶۶۰۰۰ لیتری

۳۶۱

۱

۱۵۰۰

۶۰۰۰

۱۰۰۰

۳۴۰۰

۴۷۰۰۰ لیتری

۳۶۲

۲

۱۳۵۰

۷۹۰۰

۱۰۰۰

۲۴۵۰

۳۶۰۰۰ لیتری

۳۶۳

۳

۱۱۵۰

۶۳۰۰

۱۰۰۰

۲۴۵۰

۲۶۰۰۰ لیتری

۳۶۴

۴

۳۹۵

۳۹۰۰

۳۵۰

۲۲۰۰

۱۳۵۰۰ لیتری

۳۶۵

۵

۴۲۰

۱۵۸۰

۳۵۰

۳۵۰

۱۳۵۰۰ لیتری گرد

۳۶۶

۶

۱۷۰

۲۷۰۰

۷۰۰

۷۰۰

۵۰۰۰ لیتری

۳۶۷

۷

۸۲

۱۸۵۰

۵۰۰

۵۰۰

۲۰۰۰ لیتری

۳۶۸

۸

۴۱

۱۸۵۰

۵۰۰

۵۰۰

۱۲۰۰ لیتری

۳۶۹

۹

۲۲

۱۱۰۰

۱۵۰

۱۵۰

۵۰۰ لیتری

۳۷۰

۱۰

* اندازه های مخازن پلی اتیلن بر حسب سانتی متر است.

مخازن پلی اتیلن افقی کوچک

مخازن پلی اتیلن افقی کوچک

وزن
(کیلوگرم)

قطر

طول

حجم مخزن پلی اتیلن

کد

ردیف

کوچک

بزرگ

۵۰

۱۰۳۰

۱۳۴۰

۱۰۰۰ لیتری تک لایه بوشن دار

۳۴۸

۱

۵۵

۱۰۰۰ لیتری دولایه با درب پیچی

۳۴۹

۲

۶۰

۱۰۰۰ لیتری سه لایه با درب پیچی

۳۵۰

۳

۳۸

۸۵۰

۱۰۵۰

۱۱۵۰

۷۵۰ لیتری تک لایه با درب پیچی

۳۵۱

۴

۲۸

۷۵۰ لیتری دو لایه با درب پیچی

۳۵۲

۵

۷۸۰

۱۱۰۰

۵۰۰ لیتری تک لایه با درب پیچی

۳۵۳

۶

۳۰

۵۰۰ لیتری دولایه با درب پیچی

۳۵۴

۷

۳۲

۵۰۰ لیتری سه لایه با درب پیچی

۳۵۵

۸

۳۰

۶۸۰

۹۰۰

۱۰۰۰

۴۵۰ لیتری بیضوی

۳۵۶

۹

۱۷

۶۷۰

۸۷۰

۳۰۰ لیتری تک لایه با درب پیچی

۳۵۷

۱۰

۳۰۰ لیتری دو لایه با درب پیچی

۳۵۸

۱۱

۱۲٫۵

۶۰۰

۷۸۰

۲۲۰ لیتری تک لایه با درب پیچی

۳۵۹

۱۲

۲۲۰ لیتری دو لایه با درب پیچی

۳۶۰

۱۳

* اندازه های مخازن پلی اتیلن بر حسب سانتی متر است.

مخازن پلی اتیلن افقی بزرگ

مخازن پلی اتیلن افقی بزرگ

وزن
(کیلوگرم)

قطر

طول

حجم مخزن پلی اتیلن

کد

ردیف

کوچک

بزرگ

۳۹۰

۱۳۰۰

۲۱۰۰

۴۵۲۰

۱۰۰۰۰ لیتری

۳۳۱

۱

۲۸۰

۳۲۵۰

۷۰۰۰ لیتری

۳۳۲

۲

۲۱۵

۱۹۰۰

۲۰۵۰

۵۰۰۰ لیتری تک لایه با درب پیچی

۳۳۳

۳

۲۲۰

۵۰۰۰ لیتری دو لایه با درب پیچی

۳۳۴

۴

۱۳۰

۱۵۰۰

۱۹۵۰

۳۰۰۰ لیتری تک لایه با درب پیچی

۳۳۵

۵

۳۰۰۰ لیتری دو لایه با درب پیچی

۳۳۶

۶

۹۳

۱۳۵۰

۱۷۰۰

۲۴۰۰ لیتری تک لایه بوشن دار

۳۳۷

۷

۱۰۰

۲۴۰۰ لیتری دولایه با درب پیچی

۳۳۸

۸

۱۰۰

۲۴۰۰ لیتری سه لایه با درب پیچی

۳۳۹

۹

۶۸

۱۲۵۰

۱۸۰۰

۲۰۰۰ لیتری تک لایه

۳۴۰

۱۰

۲۰۰۰ لیتری دو لایه

۳۴۱

۱۱

۷۵

۱۱۲۰

۱۶۰۰

۱۵۰۰ لیتری تک لایه با درب پیچی

۳۴۲

۱۲

۱۵۰۰ لیتری دو لایه با درب پیچی

۳۴۳

۱۳

۱۵۰۰ لیتری سه لایه با درب پیچی

۳۴۴

۱۴

۶۰

۱۰۳۰

۱۴۱۰

۱۲۵۰  لیتری تک لایه با درب پیچی

۳۴۵

۱۵

۱۲۵۰  لیتری دو لایه با درب پیچی

۳۴۶

۱۶

۱۲۵۰  لیتری سه لایه با درب پیچی

۳۴۷

۱۷

* اندازه های مخازن پلی اتیلن بر حسب سانتی متر است.

وان های پلی اتیلن

وان های پلی اتیلن

وزن
(کیلوگرم)

ارتفاع

عرض

طول

حجم مخزن پلی اتیلن

کد

ردیف

۱۰۰۰

۲۲۰۰

۲۴۲۰

۵۷۷۰

۳۲۰۰ لیتری بدون درب

۳۸۵

۱

۱۰۰۰

۴۰۰۰

۲۵۰۰

۳۰۰۰

۲۸۰۰۰ لیتری

۳۸۶

۲

۱۰۰۰

۱۵۷۰

۱۵۰۰

۷۰۰۰

۱۶۰۰۰ لیتری

۳۸۷

۳

۳۸۰

۱۵۸۰

۳۰۰۰ ( قطر )

۱۳۵۰۰ لیتری استوانه ( پرورش ماهی)

۳۸۸

۴

۲۶۰

۱۱۰۰

۱۷۰۰

۳۸۰۰

۹۰۰۰ لیتری

۳۸۹

۵

۱۷۵

۱۴۹۰

۷۸۰

۳۴۳۰

۴۲۰۰ لیتری الکترولیز

۳۹۰

۶

۱۳۵

۱۰۰۰

۲۰۰۰ ( قطر )

 ( تست بیولوژیک )

۳۹۱

۷

۱۳۵

۱۲۰۰

۸۵۰

۲۳۵۰

۳۱۰۰۰ لیتری الکترولیز

۳۹۲

۸

۱۱۰

۱۱۷۰

۹۷۰

۲۴۵۰

۲۸۰۰ لیتری الکترولیز

۳۹۳

۹

۷۰

۹۵۰

۱۰۰۰

۲۰۰۰

۱۸۰۰ لیتری

۳۹۴

۱۰

۶۷٫۵

۵۹۰

۶۰۰

۳۵۸۰

۱۵۰۰ لیتری بلند

۳۹۵

۱۱

۵۰

۸۱۰

۸۷۰

۱۹۳۰

۱۵۰۰ لیتری کوتاه

۳۹۶

۱۲

۶۰

۵۰۰

۱۷۰۰

۱۷۰۰

۱۵۰۰ لیتری مکعبی

۳۹۷

۱۳

۴۵

۵۵۰

۸۷۰

۱۸۵۰

۱۰۰۰ لیتری

۳۹۸

۱۴

۳۸

۴۳۰

۸۷۰

۱۸۵۰

۷۰۰ لیتری

۳۹۹

۱۵

۳۲

۳۲۰

۸۷۰

۱۸۸۰

۵۰۰ لیتری

۴۰۰

۱۶

۳۰٫۵

۴۲۰

۴۹۰

۲۱۶۰

۴۴۰ لیتری

۴۰۱

۱۷

۲۲

۷۸۰

۵۳۰

۶۴۰

۳۰۰ لیتری مکعبی

۴۰۲

۱۸

۱۵

۶۴۰

۵۶۰

۷۵۰

۲۶۰ لیتری

۴۰۳

۱۹

۸۰۵

۲۵۰

۴۷۰

۹۰۰

۹۰ لیتری

۴۰۴

۲۰

۷

۱۵۰

۶۴۰

۶۴۰

۶۰ لیتری

۴۰۵

۲۱

  

* اندازه های وان های پلی اتیلن بر حسب سانتی متر است.

مخازن پلی اتیلن عمودی کوچک

مخازن پلی اتیلن عمودی کوچک

وزن
(گیلوگرم)

ارتفاع
کل

قطر

ظرفیت مخزن پلی اتیلن

کد

ردیف

۲۰

۱۱۰

۷۵

۵۰۰ لیتری با درب پیچی

۳۱۵

۱

۲۰

۱۰۲

۷۵

۵۰۰ لیتری با درب ساده

۳۱۶

۲

۱۴

۱۱۰

۶۲

۳۰۰ لیتری دهان گشاد

۳۱۷

۳

۱۰

۹۳

۵۷

۲۲۰ لیتری دو درب

۳۱۸

۴

۱۰

۱۰۰

۶۰

۲۲۰ لیتری خمره ای

۳۱۹

۵

۱۰

۱۰۳

۵۴

۲۲۰ لیتری دهان گشاد درب پیچی

۳۲۰

۶

۱۰

۱۰۳

۵۴

۲۲۰ لیتری دهان گشاد درب ساده

۳۲۱

۷

۱۰

۱۰۳

۵۴

۲۲۰ لیتری سکو دار

۳۲۲

۸

۸

۸۱

۵۰

۱۴۰ لیتری

۳۲۳

۹

۶

۶۵

۴۳

۷۰ لیتری دهان گشاد

۳۲۴

۱۰

۳٫۸

۶۰

۲۸

۶۰ لیتری دو در

۳۲۵

۱۱

۴

۴۶

۳۸

۵۰ لیتری

۳۲۶

۱۲

 

* اندازه های مخازن پلی اتیلن بر حسب سانتی متر است.

  • 1
  • 2