بایگانی برای مخازن پلی اتیلن

مخزن پلی اتیلن عمودی

مخازن پلی اتیلن عمودی

مخازن پلی اتیلن عمودی

 

ابعاد

شرح کالا

ردیف

ارتفاع

ارتفاع

قطر

۶۲

۶۵

۷۱

مخزن پلی اتیلن عمودی ۲۰۰ لیتری

۱

۹۶

۹۲

۷۳

مخزن پلی اتیلن عمودی ۳۰۰ لیتری

۲

۱۱۰

۹۲

۷۵

مخزن پلی اتیلن عمودی ۵۰۰ لیتری

۳

۱۱۵

۱۱۰

۱۰۷

مخزن پلی اتیلن عمودی ۷۵۰ لیتری

۴

۲۲۰

۲۰۰

۷۸

مخزن پلی اتیلن عمودی ۱۰۰۰ لیتری بلند

۴

۱۲۲

۱۰۰

۱۱۰

مخزن پلی اتیلن عمودی ۱۰۰۰ لیتری کوتاه

۵

۱۳۵

۱۲۸

۱۰۵

مخزن پلی اتیلن عمودی ۱۵۰۰ لیتری

۶

۱۷۴

۱۵۸

۱۳۲

مخزن پلی اتیلن عمودی ۲۰۰۰ لیتری

۷

۲۰۲

۱۷۵

۱۵۰

مخزن پلی اتیلن عمودی ۳۰۰۰ لیتری

۸

مخزن پلی اتیلن عمودی ۳۵۰۰ لیتری

۹

۲۰۴

۲۰۰

۱۸۰

مخزن پلی اتیلن عمودی ۴۰۰۰ لیتری

۱۰

۲۳۰

۲۰۰

۱۷۸

مخزن پلی اتیلن عمودی ۵۰۰۰ لیتری

۱۱

۲۴۵

۲۳۰

۱۸۰

مخزن پلی اتیلن عمودی ۶۰۰۰ لیتری

۱۲

۱۱۰

۲۱۰

۴۵۰

مخزن پلی اتیلن عمودی ۱۰۰۰۰ لیتری

۱۳

۴۵۰

۴۴۵

۲۴۵

مخزن پلی اتیلن عمودی ۱۲۰۰۰ لیتری

۱۴

۳۲۵

۳۱۵

۲۶۷

مخزن پلی اتیلن عمودی ۱۵۰۰۰ لیتری

۱۵

۴۲۰

۴۱۵

۲۶۰

مخزن پلی اتیلن عمودی ۲۰۰۰۰ لیتری

۲۰

 

شرکت آریا پلاست با در اختیار داشتن ۳ کارگاه تولیدی و ۶ خط تولید شامل خطوط شاتل و کراسل رقیبی جدی برای شرکت های چینی و کره ای در زمینه حجم تولید روزانه محصولات و سرعت بالای تولید مخزن پلاستیک که روزانه به عنوان مثال برای مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی سه لایه ۱۵۰ قطعه در هر شیفت میباشد .گوشه ای ای از توان تولید این شرکت به شرح ذیل میباشد .
۱- فروش مخزن پلی اتیلن ۵۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۲۰۰ دستگاه
۲- فروش مخزن پلی اتیلن ۱۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۱۵۰ دستگاه
۳- فروش مخزن پلی اتیلن ۱۵۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۱۰۰ دستگاه
۴- فروش مخزن پلی اتیلن ۲۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۸۰ دستگاه
۵- فروش مخزن پلی اتیلن ۳۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۸۰ دستگاه
۶- فروش مخزن پلی اتیلن ۴۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۷۰ دستگاه
۷- فروش مخزن پلی اتیلن ۵۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۵۵ دستگاه
۸- فروش مخزن پلی اتیلن ۶۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۴۲ دستگاه
۹- فروش مخزن پلی اتیلن ۱۰۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۱۰ دستگاه
۱۰- فروش مخزن پلی اتیلن ۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۲۰۰ دستگاه
۱۱- فروش مخزن پلی اتیلن ۱۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۱۳۰ دستگاه
۱۲- فروش مخزن پلی اتیلن ۲۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۱۰۰ دستگاه
۱۳- فروش مخزن پلی اتیلن ۳۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۸۰ دستگاه
۱۴- فروش مخزن پلی اتیلن ۴۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۵۵ دستگاه
۱۵- فروش مخزن پلی اتیلن ۵۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۴۰ دستگاه
۱۶- فروش مخزن پلی اتیلن ۲۰۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۱۰ دستگاه
ابعاد و مشخصات مخازن در سایت این شرکت آورده شده است .

بیشتر بدانید
مخزن پلی اتیلن افقی

مخازن پلی اتیلن افقی

مخازن پلی اتیلن افقی

 

ابعاد

شرح کالا

ردیف

ارتفاع

عرض

طول

۵۴

۵۴

۷۴

مخازن پلی اتیلن افقی ۲۰۰ لیتری

۱

۸۰

۸۰

۸۵

مخازن پلی اتیلن افقی ۳۰۰ لیتری

۲

۹۰

۸۰

۱۰۸

مخازن پلی اتیلن افقی ۵۰۰ لیتری

۳

۸۵

۸۵

۱۲۰

مخازن پلی اتیلن افقی ۶۰۰ لیتری

۴

۱۰۰

۹۰

۱۴۰

مخازن پلی اتیلن افقی ۸۰۰ لیتری

۴

۱۰۵

۱۰۴

۱۳۰

مخازن پلی اتیلن افقی ۱۰۰۰ لیتری

۵

۱۱۸

۱۱۸

۱۴۵

مخازن پلی اتیلن افقی ۱۵۰۰ لیتری

۶

۱۲۸

۱۳۰

۱۸۰

مخازن پلی اتیلن افقی ۲۰۰۰ لیتری

۷

۱۳۰

۱۲۰

۲۳۰

مخازن پلی اتیلن افقی ۳۰۰۰ لیتری

۸

۱۵۴

۱۴۹

۲۲۹

مخازن پلی اتیلن افقی ۳۵۰۰ لیتری

۹

۱۵۵

۱۵۳

۲۴۵

مخازن پلی اتیلن افقی ۴۰۰۰ لیتری

۱۰

۱۸۰

۱۷۰

۲۴۰

مخازن پلی اتیلن افقی ۵۰۰۰ لیتری

۱۱

۱۹۰

۱۸۰

۲۷۵

مخازن پلی اتیلن افقی ۶۰۰۰ لیتری

۱۲

۱۱۰

۲۱۰

۴۵۰

مخازن پلی اتیلن افقی ۱۰۰۰۰ لیتری

۱۳

۲۰۰

۲۴۵

۴۵۵

مخازن پلی اتیلن افقی ۱۲۰۰۰ لیتری

۱۴

۲۵۴

۲۹۹

مخازن پلی اتیلن افقی ۱۵۰۰۰  لیتری

۱۵

 

شرکت آریا پلاست با در اختیار داشتن ۳ کارگاه تولیدی و ۶ خط تولید شامل خطوط شاتل و کراسل رقیبی جدی برای شرکت های چینی و کره ای در زمینه حجم تولید روزانه محصولات و سرعت بالای تولید مخزن پلاستیک که روزانه به عنوان مثال برای مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی سه لایه ۱۵۰ قطعه در هر شیفت میباشد .گوشه ای ای از توان تولید این شرکت به شرح ذیل میباشد .

۱- فروش مخزن پلی اتیلن ۵۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۲۰۰ دستگاه
۲- فروش مخزن پلی اتیلن ۱۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۱۵۰ دستگاه
۳- فروش مخزن پلی اتیلن ۱۵۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۱۰۰ دستگاه
۴- فروش مخزن پلی اتیلن ۲۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۸۰ دستگاه
۵- فروش مخزن پلی اتیلن ۳۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۸۰ دستگاه
۶- فروش مخزن پلی اتیلن ۴۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۷۰ دستگاه
۷- فروش مخزن پلی اتیلن ۵۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۵۵ دستگاه
۸- فروش مخزن پلی اتیلن ۶۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۴۲ دستگاه
۹- فروش مخزن پلی اتیلن ۱۰۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۱۰ دستگاه
۱۰- فروش مخزن پلی اتیلن ۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۲۰۰ دستگاه
۱۱- فروش مخزن پلی اتیلن ۱۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۱۳۰ دستگاه
۱۲- فروش مخزن پلی اتیلن ۲۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۱۰۰ دستگاه
۱۳- فروش مخزن پلی اتیلن ۳۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۸۰ دستگاه
۱۴- فروش مخزن پلی اتیلن ۴۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۵۵ دستگاه
۱۵- فروش مخزن پلی اتیلن ۵۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۴۰ دستگاه
۱۶- فروش مخزن پلی اتیلن ۲۰۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۱۰ دستگاه
ابعاد و مشخصات مخازن در سایت این شرکت آورده شده است .

بیشتر بدانید

مخازن پلی اتیلن ته قیفی

مخازن پلی اتیلن ته قیفی

وزن
(کیلوگرم)

ارتفاع
کل

ارتفاع
قیف

ارتفاع
قطر

حجم مخزن پلی اتیلن

کد

ردیف

۲۰۵۰

۷۹۰۰

۱۰۰۰

۳۴۰۰

۶۶۰۰۰ لیتری

۳۶۱

۱

۱۵۰۰

۶۰۰۰

۱۰۰۰

۳۴۰۰

۴۷۰۰۰ لیتری

۳۶۲

۲

۱۳۵۰

۷۹۰۰

۱۰۰۰

۲۴۵۰

۳۶۰۰۰ لیتری

۳۶۳

۳

۱۱۵۰

۶۳۰۰

۱۰۰۰

۲۴۵۰

۲۶۰۰۰ لیتری

۳۶۴

۴

۳۹۵

۳۹۰۰

۳۵۰

۲۲۰۰

۱۳۵۰۰ لیتری

۳۶۵

۵

۴۲۰

۱۵۸۰

۳۵۰

۳۵۰

۱۳۵۰۰ لیتری گرد

۳۶۶

۶

۱۷۰

۲۷۰۰

۷۰۰

۷۰۰

۵۰۰۰ لیتری

۳۶۷

۷

۸۲

۱۸۵۰

۵۰۰

۵۰۰

۲۰۰۰ لیتری

۳۶۸

۸

۴۱

۱۸۵۰

۵۰۰

۵۰۰

۱۲۰۰ لیتری

۳۶۹

۹

۲۲

۱۱۰۰

۱۵۰

۱۵۰

۵۰۰ لیتری

۳۷۰

۱۰

* اندازه های مخازن پلی اتیلن بر حسب سانتی متر است.

بیشتر بدانید

مخازن پلی اتیلن افقی کوچک

مخازن پلی اتیلن افقی کوچک

وزن
(کیلوگرم)

قطر

طول

حجم مخزن پلی اتیلن

کد

ردیف

کوچک

بزرگ

۵۰

۱۰۳۰

۱۳۴۰

۱۰۰۰ لیتری تک لایه بوشن دار

۳۴۸

۱

۵۵

۱۰۰۰ لیتری دولایه با درب پیچی

۳۴۹

۲

۶۰

۱۰۰۰ لیتری سه لایه با درب پیچی

۳۵۰

۳

۳۸

۸۵۰

۱۰۵۰

۱۱۵۰

۷۵۰ لیتری تک لایه با درب پیچی

۳۵۱

۴

۲۸

۷۵۰ لیتری دو لایه با درب پیچی

۳۵۲

۵

۷۸۰

۱۱۰۰

۵۰۰ لیتری تک لایه با درب پیچی

۳۵۳

۶

۳۰

۵۰۰ لیتری دولایه با درب پیچی

۳۵۴

۷

۳۲

۵۰۰ لیتری سه لایه با درب پیچی

۳۵۵

۸

۳۰

۶۸۰

۹۰۰

۱۰۰۰

۴۵۰ لیتری بیضوی

۳۵۶

۹

۱۷

۶۷۰

۸۷۰

۳۰۰ لیتری تک لایه با درب پیچی

۳۵۷

۱۰

۳۰۰ لیتری دو لایه با درب پیچی

۳۵۸

۱۱

۱۲٫۵

۶۰۰

۷۸۰

۲۲۰ لیتری تک لایه با درب پیچی

۳۵۹

۱۲

۲۲۰ لیتری دو لایه با درب پیچی

۳۶۰

۱۳

* اندازه های مخازن پلی اتیلن بر حسب سانتی متر است.

بیشتر بدانید

مخازن پلی اتیلن افقی بزرگ

مخازن پلی اتیلن افقی بزرگ

وزن
(کیلوگرم)

قطر

طول

حجم مخزن پلی اتیلن

کد

ردیف

کوچک

بزرگ

۳۹۰

۱۳۰۰

۲۱۰۰

۴۵۲۰

۱۰۰۰۰ لیتری

۳۳۱

۱

۲۸۰

۳۲۵۰

۷۰۰۰ لیتری

۳۳۲

۲

۲۱۵

۱۹۰۰

۲۰۵۰

۵۰۰۰ لیتری تک لایه با درب پیچی

۳۳۳

۳

۲۲۰

۵۰۰۰ لیتری دو لایه با درب پیچی

۳۳۴

۴

۱۳۰

۱۵۰۰

۱۹۵۰

۳۰۰۰ لیتری تک لایه با درب پیچی

۳۳۵

۵

۳۰۰۰ لیتری دو لایه با درب پیچی

۳۳۶

۶

۹۳

۱۳۵۰

۱۷۰۰

۲۴۰۰ لیتری تک لایه بوشن دار

۳۳۷

۷

۱۰۰

۲۴۰۰ لیتری دولایه با درب پیچی

۳۳۸

۸

۱۰۰

۲۴۰۰ لیتری سه لایه با درب پیچی

۳۳۹

۹

۶۸

۱۲۵۰

۱۸۰۰

۲۰۰۰ لیتری تک لایه

۳۴۰

۱۰

۲۰۰۰ لیتری دو لایه

۳۴۱

۱۱

۷۵

۱۱۲۰

۱۶۰۰

۱۵۰۰ لیتری تک لایه با درب پیچی

۳۴۲

۱۲

۱۵۰۰ لیتری دو لایه با درب پیچی

۳۴۳

۱۳

۱۵۰۰ لیتری سه لایه با درب پیچی

۳۴۴

۱۴

۶۰

۱۰۳۰

۱۴۱۰

۱۲۵۰  لیتری تک لایه با درب پیچی

۳۴۵

۱۵

۱۲۵۰  لیتری دو لایه با درب پیچی

۳۴۶

۱۶

۱۲۵۰  لیتری سه لایه با درب پیچی

۳۴۷

۱۷

* اندازه های مخازن پلی اتیلن بر حسب سانتی متر است.

بیشتر بدانید

وان های پلی اتیلن

وان های پلی اتیلن

وزن
(کیلوگرم)

ارتفاع

عرض

طول

حجم مخزن پلی اتیلن

کد

ردیف

۱۰۰۰

۲۲۰۰

۲۴۲۰

۵۷۷۰

۳۲۰۰ لیتری بدون درب

۳۸۵

۱

۱۰۰۰

۴۰۰۰

۲۵۰۰

۳۰۰۰

۲۸۰۰۰ لیتری

۳۸۶

۲

۱۰۰۰

۱۵۷۰

۱۵۰۰

۷۰۰۰

۱۶۰۰۰ لیتری

۳۸۷

۳

۳۸۰

۱۵۸۰

۳۰۰۰ ( قطر )

۱۳۵۰۰ لیتری استوانه ( پرورش ماهی)

۳۸۸

۴

۲۶۰

۱۱۰۰

۱۷۰۰

۳۸۰۰

۹۰۰۰ لیتری

۳۸۹

۵

۱۷۵

۱۴۹۰

۷۸۰

۳۴۳۰

۴۲۰۰ لیتری الکترولیز

۳۹۰

۶

۱۳۵

۱۰۰۰

۲۰۰۰ ( قطر )

 ( تست بیولوژیک )

۳۹۱

۷

۱۳۵

۱۲۰۰

۸۵۰

۲۳۵۰

۳۱۰۰۰ لیتری الکترولیز

۳۹۲

۸

۱۱۰

۱۱۷۰

۹۷۰

۲۴۵۰

۲۸۰۰ لیتری الکترولیز

۳۹۳

۹

۷۰

۹۵۰

۱۰۰۰

۲۰۰۰

۱۸۰۰ لیتری

۳۹۴

۱۰

۶۷٫۵

۵۹۰

۶۰۰

۳۵۸۰

۱۵۰۰ لیتری بلند

۳۹۵

۱۱

۵۰

۸۱۰

۸۷۰

۱۹۳۰

۱۵۰۰ لیتری کوتاه

۳۹۶

۱۲

۶۰

۵۰۰

۱۷۰۰

۱۷۰۰

۱۵۰۰ لیتری مکعبی

۳۹۷

۱۳

۴۵

۵۵۰

۸۷۰

۱۸۵۰

۱۰۰۰ لیتری

۳۹۸

۱۴

۳۸

۴۳۰

۸۷۰

۱۸۵۰

۷۰۰ لیتری

۳۹۹

۱۵

۳۲

۳۲۰

۸۷۰

۱۸۸۰

۵۰۰ لیتری

۴۰۰

۱۶

۳۰٫۵

۴۲۰

۴۹۰

۲۱۶۰

۴۴۰ لیتری

۴۰۱

۱۷

۲۲

۷۸۰

۵۳۰

۶۴۰

۳۰۰ لیتری مکعبی

۴۰۲

۱۸

۱۵

۶۴۰

۵۶۰

۷۵۰

۲۶۰ لیتری

۴۰۳

۱۹

۸۰۵

۲۵۰

۴۷۰

۹۰۰

۹۰ لیتری

۴۰۴

۲۰

۷

۱۵۰

۶۴۰

۶۴۰

۶۰ لیتری

۴۰۵

۲۱

  

* اندازه های وان های پلی اتیلن بر حسب سانتی متر است.

بیشتر بدانید

مخازن پلی اتیلن عمودی کوچک

مخازن پلی اتیلن عمودی کوچک

وزن
(گیلوگرم)

ارتفاع
کل

قطر

ظرفیت مخزن پلی اتیلن

کد

ردیف

۲۰

۱۱۰

۷۵

۵۰۰ لیتری با درب پیچی

۳۱۵

۱

۲۰

۱۰۲

۷۵

۵۰۰ لیتری با درب ساده

۳۱۶

۲

۱۴

۱۱۰

۶۲

۳۰۰ لیتری دهان گشاد

۳۱۷

۳

۱۰

۹۳

۵۷

۲۲۰ لیتری دو درب

۳۱۸

۴

۱۰

۱۰۰

۶۰

۲۲۰ لیتری خمره ای

۳۱۹

۵

۱۰

۱۰۳

۵۴

۲۲۰ لیتری دهان گشاد درب پیچی

۳۲۰

۶

۱۰

۱۰۳

۵۴

۲۲۰ لیتری دهان گشاد درب ساده

۳۲۱

۷

۱۰

۱۰۳

۵۴

۲۲۰ لیتری سکو دار

۳۲۲

۸

۸

۸۱

۵۰

۱۴۰ لیتری

۳۲۳

۹

۶

۶۵

۴۳

۷۰ لیتری دهان گشاد

۳۲۴

۱۰

۳٫۸

۶۰

۲۸

۶۰ لیتری دو در

۳۲۵

۱۱

۴

۴۶

۳۸

۵۰ لیتری

۳۲۶

۱۲

 

* اندازه های مخازن پلی اتیلن بر حسب سانتی متر است.

بیشتر بدانید

مخازن پلی اتیلن سم پاش

مخازن پلی اتیلن سم پاش

وزن
(کیلوگرم)

ارتفاع

عرض

طول

حجم مخزن پلی اتیلن

کد

ردیف

۶۰

۱۰۰۰

۱۰۰۰

۲۱۰۰

۱۲۰۰ لیتری

۳۸۰

۱

۲۳

۷۰۰

۴۵۰

۱۴۵۰

۴۰۰ لیتریبا درب ساده

۳۸۱

۲

۲۵

۹۰۰

۵۰۰

۱۲۰۰

۴۰۰ لیتری با درب پیچی

۳۸۲

۳

۱۰

۹۰۰

۵۴۰

۶۲۰

۱۱۰ لیتری با درب ساده

۳۸۳

۴

۱۰

۹۰۰

۶۰۰

۶۲۰

۱۱۰ لیتری با درب پیچی

۳۸۴

۵

* اندازه های مخازن پلی اتیلن بر حسب سانتی متر است.

بیشتر بدانید

مخازن پلی اتیلن مکعبی

مخازن پلی اتیلن مکعبی

وزن
(کیلوگرم)

ارتفاع

عرض

طول

حجم مخزن پلی اتیلن

کد

ردیف

۱۰۰۰

۲۲۰۰

۲۴۲۰

۵۷۷۰

۳۲۰۰۰ لیتری

۳۷۳

۱

۲۶۰

۱۰۷۰

۱۹۱۰

۴۰۰۰

۹۰۰۰ لیتری

۳۷۴

۲

۶۰

۱۲۰۰

۱۲۰۰

۱۱۰۰

۱۵۰۰ لیتری کرکره ای

۳۷۵

۳

۲۲

۵۰۰

۶۰۰

۱۴۰۰

۴۲۰ لیتری

۳۷۶

۴

۲۰

۵۰۰

۶۰۰

۱۲۰۰

۳۶۰ لیتری

۳۷۷

۵

۱۵

۹۰۰

۵۵۰

۶۵۰

۳۰۰ لیتری با درب ساده

۳۷۸

۶

۱۵

۹۰۰

۵۵۰

۶۵۰

۳۰۰ لیتری با درب پیچی

۳۷۹

۷

* اندازه های مخازن پلی اتیلن بر حسب سانتی متر است.

بیشتر بدانید

مخازن پلی اتیلن عمودی بزرگ

مخازن پلی اتیلن عمودی بزرگ

وزن
(گیلوگرم)

ارتفاع
کل

قطر

ظرفیت مخزن پلی اتیلن

کد

ردیف

۴۷۰

۲۵۰

۲۹۰

۱۵۰۰۰ لیتری

۳۰۵

۱

۳۶۰

۳۹۰

۲۰۰

۱۲۰۰۰ لیتری

۳۰۶

۲

۳۱۰

۳۹۰

۲۰۰

۱۰۰۰۰ لیتری

۳۰۷

۳

۲۳۰

۱۹۰

۲۲۰

۷۰۰۰ لیتری

۳۰۸

۴

۱۶۰

۲۱۰

۱۸۰

۵۰۰۰ لیتری با درب پیچی

۳۰۹

۵

۱۵۰

۲۱۰

۱۶۴

۴۰۰۰ لیتری با درب پیچی

۳۱۰

۶

۱۰۰

۱۹۰

۱۵۰

۳۰۰۰ لیتری با درب پیچی

۳۱۱

۷

۷۵

۱۷۵

۱۲۷

۲۰۰۰ لیتری کوتاه

۳۱۲

۸

۸۵

۲۴۳

۱۱۰

۲۰۰۰ لیتری بلند

۳۱۳

۹

۴۱

۱۴۰

۹۸

۱۰۰۰ لیتری با درب پیچی

۳۱۴

۱۰

* اندازه های مخازن پلی اتیلن بر حسب سانتی متر است.

بیشتر بدانید