بایگانی برای مخازن پلی اتیلن افقی

مخزن پلی اتیلن افقی

مخازن پلی اتیلن افقی

مخازن پلی اتیلن افقی

 

ابعاد

شرح کالا

ردیف

ارتفاع

عرض

طول

۵۴

۵۴

۷۴

مخازن پلی اتیلن افقی ۲۰۰ لیتری

۱

۸۰

۸۰

۸۵

مخازن پلی اتیلن افقی ۳۰۰ لیتری

۲

۹۰

۸۰

۱۰۸

مخازن پلی اتیلن افقی ۵۰۰ لیتری

۳

۸۵

۸۵

۱۲۰

مخازن پلی اتیلن افقی ۶۰۰ لیتری

۴

۱۰۰

۹۰

۱۴۰

مخازن پلی اتیلن افقی ۸۰۰ لیتری

۴

۱۰۵

۱۰۴

۱۳۰

مخازن پلی اتیلن افقی ۱۰۰۰ لیتری

۵

۱۱۸

۱۱۸

۱۴۵

مخازن پلی اتیلن افقی ۱۵۰۰ لیتری

۶

۱۲۸

۱۳۰

۱۸۰

مخازن پلی اتیلن افقی ۲۰۰۰ لیتری

۷

۱۳۰

۱۲۰

۲۳۰

مخازن پلی اتیلن افقی ۳۰۰۰ لیتری

۸

۱۵۴

۱۴۹

۲۲۹

مخازن پلی اتیلن افقی ۳۵۰۰ لیتری

۹

۱۵۵

۱۵۳

۲۴۵

مخازن پلی اتیلن افقی ۴۰۰۰ لیتری

۱۰

۱۸۰

۱۷۰

۲۴۰

مخازن پلی اتیلن افقی ۵۰۰۰ لیتری

۱۱

۱۹۰

۱۸۰

۲۷۵

مخازن پلی اتیلن افقی ۶۰۰۰ لیتری

۱۲

۱۱۰

۲۱۰

۴۵۰

مخازن پلی اتیلن افقی ۱۰۰۰۰ لیتری

۱۳

۲۰۰

۲۴۵

۴۵۵

مخازن پلی اتیلن افقی ۱۲۰۰۰ لیتری

۱۴

۲۵۴

۲۹۹

مخازن پلی اتیلن افقی ۱۵۰۰۰  لیتری

۱۵

 

شرکت آریا پلاست با در اختیار داشتن ۳ کارگاه تولیدی و ۶ خط تولید شامل خطوط شاتل و کراسل رقیبی جدی برای شرکت های چینی و کره ای در زمینه حجم تولید روزانه محصولات و سرعت بالای تولید مخزن پلاستیک که روزانه به عنوان مثال برای مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی سه لایه ۱۵۰ قطعه در هر شیفت میباشد .گوشه ای ای از توان تولید این شرکت به شرح ذیل میباشد .

۱- فروش مخزن پلی اتیلن ۵۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۲۰۰ دستگاه
۲- فروش مخزن پلی اتیلن ۱۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۱۵۰ دستگاه
۳- فروش مخزن پلی اتیلن ۱۵۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۱۰۰ دستگاه
۴- فروش مخزن پلی اتیلن ۲۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۸۰ دستگاه
۵- فروش مخزن پلی اتیلن ۳۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۸۰ دستگاه
۶- فروش مخزن پلی اتیلن ۴۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۷۰ دستگاه
۷- فروش مخزن پلی اتیلن ۵۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۵۵ دستگاه
۸- فروش مخزن پلی اتیلن ۶۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۴۲ دستگاه
۹- فروش مخزن پلی اتیلن ۱۰۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۱۰ دستگاه
۱۰- فروش مخزن پلی اتیلن ۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۲۰۰ دستگاه
۱۱- فروش مخزن پلی اتیلن ۱۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۱۳۰ دستگاه
۱۲- فروش مخزن پلی اتیلن ۲۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۱۰۰ دستگاه
۱۳- فروش مخزن پلی اتیلن ۳۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۸۰ دستگاه
۱۴- فروش مخزن پلی اتیلن ۴۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۵۵ دستگاه
۱۵- فروش مخزن پلی اتیلن ۵۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۴۰ دستگاه
۱۶- فروش مخزن پلی اتیلن ۲۰۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۱۰ دستگاه
ابعاد و مشخصات مخازن در سایت این شرکت آورده شده است .

بیشتر بدانید

مخازن پلی اتیلن افقی کوچک

مخازن پلی اتیلن افقی کوچک

وزن
(کیلوگرم)

قطر

طول

حجم مخزن پلی اتیلن

کد

ردیف

کوچک

بزرگ

۵۰

۱۰۳۰

۱۳۴۰

۱۰۰۰ لیتری تک لایه بوشن دار

۳۴۸

۱

۵۵

۱۰۰۰ لیتری دولایه با درب پیچی

۳۴۹

۲

۶۰

۱۰۰۰ لیتری سه لایه با درب پیچی

۳۵۰

۳

۳۸

۸۵۰

۱۰۵۰

۱۱۵۰

۷۵۰ لیتری تک لایه با درب پیچی

۳۵۱

۴

۲۸

۷۵۰ لیتری دو لایه با درب پیچی

۳۵۲

۵

۷۸۰

۱۱۰۰

۵۰۰ لیتری تک لایه با درب پیچی

۳۵۳

۶

۳۰

۵۰۰ لیتری دولایه با درب پیچی

۳۵۴

۷

۳۲

۵۰۰ لیتری سه لایه با درب پیچی

۳۵۵

۸

۳۰

۶۸۰

۹۰۰

۱۰۰۰

۴۵۰ لیتری بیضوی

۳۵۶

۹

۱۷

۶۷۰

۸۷۰

۳۰۰ لیتری تک لایه با درب پیچی

۳۵۷

۱۰

۳۰۰ لیتری دو لایه با درب پیچی

۳۵۸

۱۱

۱۲٫۵

۶۰۰

۷۸۰

۲۲۰ لیتری تک لایه با درب پیچی

۳۵۹

۱۲

۲۲۰ لیتری دو لایه با درب پیچی

۳۶۰

۱۳

* اندازه های مخازن پلی اتیلن بر حسب سانتی متر است.

بیشتر بدانید

مخازن پلی اتیلن افقی بزرگ

مخازن پلی اتیلن افقی بزرگ

وزن
(کیلوگرم)

قطر

طول

حجم مخزن پلی اتیلن

کد

ردیف

کوچک

بزرگ

۳۹۰

۱۳۰۰

۲۱۰۰

۴۵۲۰

۱۰۰۰۰ لیتری

۳۳۱

۱

۲۸۰

۳۲۵۰

۷۰۰۰ لیتری

۳۳۲

۲

۲۱۵

۱۹۰۰

۲۰۵۰

۵۰۰۰ لیتری تک لایه با درب پیچی

۳۳۳

۳

۲۲۰

۵۰۰۰ لیتری دو لایه با درب پیچی

۳۳۴

۴

۱۳۰

۱۵۰۰

۱۹۵۰

۳۰۰۰ لیتری تک لایه با درب پیچی

۳۳۵

۵

۳۰۰۰ لیتری دو لایه با درب پیچی

۳۳۶

۶

۹۳

۱۳۵۰

۱۷۰۰

۲۴۰۰ لیتری تک لایه بوشن دار

۳۳۷

۷

۱۰۰

۲۴۰۰ لیتری دولایه با درب پیچی

۳۳۸

۸

۱۰۰

۲۴۰۰ لیتری سه لایه با درب پیچی

۳۳۹

۹

۶۸

۱۲۵۰

۱۸۰۰

۲۰۰۰ لیتری تک لایه

۳۴۰

۱۰

۲۰۰۰ لیتری دو لایه

۳۴۱

۱۱

۷۵

۱۱۲۰

۱۶۰۰

۱۵۰۰ لیتری تک لایه با درب پیچی

۳۴۲

۱۲

۱۵۰۰ لیتری دو لایه با درب پیچی

۳۴۳

۱۳

۱۵۰۰ لیتری سه لایه با درب پیچی

۳۴۴

۱۴

۶۰

۱۰۳۰

۱۴۱۰

۱۲۵۰  لیتری تک لایه با درب پیچی

۳۴۵

۱۵

۱۲۵۰  لیتری دو لایه با درب پیچی

۳۴۶

۱۶

۱۲۵۰  لیتری سه لایه با درب پیچی

۳۴۷

۱۷

* اندازه های مخازن پلی اتیلن بر حسب سانتی متر است.

بیشتر بدانید