بایگانی برای مخازن پلی اتیلن عمودی

مخزن پلی اتیلن عمودی

مخازن پلی اتیلن عمودی

مخازن پلی اتیلن عمودی

 

ابعاد

شرح کالا

ردیف

ارتفاع

ارتفاع

قطر

۶۲

۶۵

۷۱

مخزن پلی اتیلن عمودی ۲۰۰ لیتری

۱

۹۶

۹۲

۷۳

مخزن پلی اتیلن عمودی ۳۰۰ لیتری

۲

۱۱۰

۹۲

۷۵

مخزن پلی اتیلن عمودی ۵۰۰ لیتری

۳

۱۱۵

۱۱۰

۱۰۷

مخزن پلی اتیلن عمودی ۷۵۰ لیتری

۴

۲۲۰

۲۰۰

۷۸

مخزن پلی اتیلن عمودی ۱۰۰۰ لیتری بلند

۴

۱۲۲

۱۰۰

۱۱۰

مخزن پلی اتیلن عمودی ۱۰۰۰ لیتری کوتاه

۵

۱۳۵

۱۲۸

۱۰۵

مخزن پلی اتیلن عمودی ۱۵۰۰ لیتری

۶

۱۷۴

۱۵۸

۱۳۲

مخزن پلی اتیلن عمودی ۲۰۰۰ لیتری

۷

۲۰۲

۱۷۵

۱۵۰

مخزن پلی اتیلن عمودی ۳۰۰۰ لیتری

۸

مخزن پلی اتیلن عمودی ۳۵۰۰ لیتری

۹

۲۰۴

۲۰۰

۱۸۰

مخزن پلی اتیلن عمودی ۴۰۰۰ لیتری

۱۰

۲۳۰

۲۰۰

۱۷۸

مخزن پلی اتیلن عمودی ۵۰۰۰ لیتری

۱۱

۲۴۵

۲۳۰

۱۸۰

مخزن پلی اتیلن عمودی ۶۰۰۰ لیتری

۱۲

۱۱۰

۲۱۰

۴۵۰

مخزن پلی اتیلن عمودی ۱۰۰۰۰ لیتری

۱۳

۴۵۰

۴۴۵

۲۴۵

مخزن پلی اتیلن عمودی ۱۲۰۰۰ لیتری

۱۴

۳۲۵

۳۱۵

۲۶۷

مخزن پلی اتیلن عمودی ۱۵۰۰۰ لیتری

۱۵

۴۲۰

۴۱۵

۲۶۰

مخزن پلی اتیلن عمودی ۲۰۰۰۰ لیتری

۲۰

 

شرکت آریا پلاست با در اختیار داشتن ۳ کارگاه تولیدی و ۶ خط تولید شامل خطوط شاتل و کراسل رقیبی جدی برای شرکت های چینی و کره ای در زمینه حجم تولید روزانه محصولات و سرعت بالای تولید مخزن پلاستیک که روزانه به عنوان مثال برای مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی سه لایه ۱۵۰ قطعه در هر شیفت میباشد .گوشه ای ای از توان تولید این شرکت به شرح ذیل میباشد .
۱- فروش مخزن پلی اتیلن ۵۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۲۰۰ دستگاه
۲- فروش مخزن پلی اتیلن ۱۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۱۵۰ دستگاه
۳- فروش مخزن پلی اتیلن ۱۵۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۱۰۰ دستگاه
۴- فروش مخزن پلی اتیلن ۲۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۸۰ دستگاه
۵- فروش مخزن پلی اتیلن ۳۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۸۰ دستگاه
۶- فروش مخزن پلی اتیلن ۴۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۷۰ دستگاه
۷- فروش مخزن پلی اتیلن ۵۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۵۵ دستگاه
۸- فروش مخزن پلی اتیلن ۶۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۴۲ دستگاه
۹- فروش مخزن پلی اتیلن ۱۰۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۱۰ دستگاه
۱۰- فروش مخزن پلی اتیلن ۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۲۰۰ دستگاه
۱۱- فروش مخزن پلی اتیلن ۱۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۱۳۰ دستگاه
۱۲- فروش مخزن پلی اتیلن ۲۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۱۰۰ دستگاه
۱۳- فروش مخزن پلی اتیلن ۳۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۸۰ دستگاه
۱۴- فروش مخزن پلی اتیلن ۴۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۵۵ دستگاه
۱۵- فروش مخزن پلی اتیلن ۵۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۴۰ دستگاه
۱۶- فروش مخزن پلی اتیلن ۲۰۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۱۰ دستگاه
ابعاد و مشخصات مخازن در سایت این شرکت آورده شده است .

بیشتر بدانید

مخازن پلی اتیلن عمودی کوچک

مخازن پلی اتیلن عمودی کوچک

وزن
(گیلوگرم)

ارتفاع
کل

قطر

ظرفیت مخزن پلی اتیلن

کد

ردیف

۲۰

۱۱۰

۷۵

۵۰۰ لیتری با درب پیچی

۳۱۵

۱

۲۰

۱۰۲

۷۵

۵۰۰ لیتری با درب ساده

۳۱۶

۲

۱۴

۱۱۰

۶۲

۳۰۰ لیتری دهان گشاد

۳۱۷

۳

۱۰

۹۳

۵۷

۲۲۰ لیتری دو درب

۳۱۸

۴

۱۰

۱۰۰

۶۰

۲۲۰ لیتری خمره ای

۳۱۹

۵

۱۰

۱۰۳

۵۴

۲۲۰ لیتری دهان گشاد درب پیچی

۳۲۰

۶

۱۰

۱۰۳

۵۴

۲۲۰ لیتری دهان گشاد درب ساده

۳۲۱

۷

۱۰

۱۰۳

۵۴

۲۲۰ لیتری سکو دار

۳۲۲

۸

۸

۸۱

۵۰

۱۴۰ لیتری

۳۲۳

۹

۶

۶۵

۴۳

۷۰ لیتری دهان گشاد

۳۲۴

۱۰

۳٫۸

۶۰

۲۸

۶۰ لیتری دو در

۳۲۵

۱۱

۴

۴۶

۳۸

۵۰ لیتری

۳۲۶

۱۲

 

* اندازه های مخازن پلی اتیلن بر حسب سانتی متر است.

بیشتر بدانید

مخازن پلی اتیلن عمودی بزرگ

مخازن پلی اتیلن عمودی بزرگ

وزن
(گیلوگرم)

ارتفاع
کل

قطر

ظرفیت مخزن پلی اتیلن

کد

ردیف

۴۷۰

۲۵۰

۲۹۰

۱۵۰۰۰ لیتری

۳۰۵

۱

۳۶۰

۳۹۰

۲۰۰

۱۲۰۰۰ لیتری

۳۰۶

۲

۳۱۰

۳۹۰

۲۰۰

۱۰۰۰۰ لیتری

۳۰۷

۳

۲۳۰

۱۹۰

۲۲۰

۷۰۰۰ لیتری

۳۰۸

۴

۱۶۰

۲۱۰

۱۸۰

۵۰۰۰ لیتری با درب پیچی

۳۰۹

۵

۱۵۰

۲۱۰

۱۶۴

۴۰۰۰ لیتری با درب پیچی

۳۱۰

۶

۱۰۰

۱۹۰

۱۵۰

۳۰۰۰ لیتری با درب پیچی

۳۱۱

۷

۷۵

۱۷۵

۱۲۷

۲۰۰۰ لیتری کوتاه

۳۱۲

۸

۸۵

۲۴۳

۱۱۰

۲۰۰۰ لیتری بلند

۳۱۳

۹

۴۱

۱۴۰

۹۸

۱۰۰۰ لیتری با درب پیچی

۳۱۴

۱۰

* اندازه های مخازن پلی اتیلن بر حسب سانتی متر است.

بیشتر بدانید

مخازن پلی اتیلن عمودی فوق بزرگ

مخازن پلی اتیلن عمودی فوق بزرگ

وزن
(کیلوگرم)

ارتفاع کل

قطر

ظرفیت مخزن پلی اتیلن

کد

ردیف

۱۸۰۰

۶۹۰

۳۴۰

۶۵۰۰۰ لیتری

۳۰۱

۱

۱۴۰۰

۵۲۰

۳۴۰

۴۵۰۰۰ لیتری

۳۰۲

۲

۱۲۵۰

۶۹۰

۲۴۵

۳۵۰۰۰ لیتری

۳۰۳

۳

۱۰۰۰

۵۴۰

۲۴۵

۲۵۰۰۰ لیتری

۳۰۴

۴

* اندازه های مخازن پلی اتیلن بر حسب سانتی متر است.

بیشتر بدانید