بایگانی برای مخزن پلی اتیلن

مخازن پلی اتیلن ته قیفی

مخازن پلی اتیلن ته قیفی

وزن
(کیلوگرم)

ارتفاع
کل

ارتفاع
قیف

ارتفاع
قطر

حجم مخزن پلی اتیلن

کد

ردیف

۲۰۵۰

۷۹۰۰

۱۰۰۰

۳۴۰۰

۶۶۰۰۰ لیتری

۳۶۱

۱

۱۵۰۰

۶۰۰۰

۱۰۰۰

۳۴۰۰

۴۷۰۰۰ لیتری

۳۶۲

۲

۱۳۵۰

۷۹۰۰

۱۰۰۰

۲۴۵۰

۳۶۰۰۰ لیتری

۳۶۳

۳

۱۱۵۰

۶۳۰۰

۱۰۰۰

۲۴۵۰

۲۶۰۰۰ لیتری

۳۶۴

۴

۳۹۵

۳۹۰۰

۳۵۰

۲۲۰۰

۱۳۵۰۰ لیتری

۳۶۵

۵

۴۲۰

۱۵۸۰

۳۵۰

۳۵۰

۱۳۵۰۰ لیتری گرد

۳۶۶

۶

۱۷۰

۲۷۰۰

۷۰۰

۷۰۰

۵۰۰۰ لیتری

۳۶۷

۷

۸۲

۱۸۵۰

۵۰۰

۵۰۰

۲۰۰۰ لیتری

۳۶۸

۸

۴۱

۱۸۵۰

۵۰۰

۵۰۰

۱۲۰۰ لیتری

۳۶۹

۹

۲۲

۱۱۰۰

۱۵۰

۱۵۰

۵۰۰ لیتری

۳۷۰

۱۰

* اندازه های مخازن پلی اتیلن بر حسب سانتی متر است.

بیشتر بدانید

مخازن پلی اتیلن سم پاش

مخازن پلی اتیلن سم پاش

وزن
(کیلوگرم)

ارتفاع

عرض

طول

حجم مخزن پلی اتیلن

کد

ردیف

۶۰

۱۰۰۰

۱۰۰۰

۲۱۰۰

۱۲۰۰ لیتری

۳۸۰

۱

۲۳

۷۰۰

۴۵۰

۱۴۵۰

۴۰۰ لیتریبا درب ساده

۳۸۱

۲

۲۵

۹۰۰

۵۰۰

۱۲۰۰

۴۰۰ لیتری با درب پیچی

۳۸۲

۳

۱۰

۹۰۰

۵۴۰

۶۲۰

۱۱۰ لیتری با درب ساده

۳۸۳

۴

۱۰

۹۰۰

۶۰۰

۶۲۰

۱۱۰ لیتری با درب پیچی

۳۸۴

۵

* اندازه های مخازن پلی اتیلن بر حسب سانتی متر است.

بیشتر بدانید

مخازن پلی اتیلن مکعبی

مخازن پلی اتیلن مکعبی

وزن
(کیلوگرم)

ارتفاع

عرض

طول

حجم مخزن پلی اتیلن

کد

ردیف

۱۰۰۰

۲۲۰۰

۲۴۲۰

۵۷۷۰

۳۲۰۰۰ لیتری

۳۷۳

۱

۲۶۰

۱۰۷۰

۱۹۱۰

۴۰۰۰

۹۰۰۰ لیتری

۳۷۴

۲

۶۰

۱۲۰۰

۱۲۰۰

۱۱۰۰

۱۵۰۰ لیتری کرکره ای

۳۷۵

۳

۲۲

۵۰۰

۶۰۰

۱۴۰۰

۴۲۰ لیتری

۳۷۶

۴

۲۰

۵۰۰

۶۰۰

۱۲۰۰

۳۶۰ لیتری

۳۷۷

۵

۱۵

۹۰۰

۵۵۰

۶۵۰

۳۰۰ لیتری با درب ساده

۳۷۸

۶

۱۵

۹۰۰

۵۵۰

۶۵۰

۳۰۰ لیتری با درب پیچی

۳۷۹

۷

* اندازه های مخازن پلی اتیلن بر حسب سانتی متر است.

بیشتر بدانید

مخازن پلی اتیلن نیسانی

مخازن پلی اتیلن نیسانی

وزن
(کیلوگرم)

قطر

طول

حجم مخازن پلی اتیلن

کد

ردیف

کوچک

بزرگ

۱۰۰

۸۵۰

۱۵۰۰

۱۹۵۰

۲۰۰۰ لیتری

۳۷۱

۱

۷۰

۱۰۰۰

۱۰۵۰

۱۶۰۰

۱۵۰۰ لیتری

۳۷۲

۲

* اندازه های مخازن پلی اتیلن بر حسب سانتی متر است.

بیشتر بدانید

مخازن پلی اتیلن کلر زنی و انبساط

مخازن پلی اتیلن کلر زنی و انبساط

وزن
(کیلوگرم)

ارتفاع کل

قطر

ظرفیت مخزن پلی اتیلن

کد

ردیف

۱۴

۱۱۸

۶۵

۳۰۰ لیتری با درب و مهره برنجی

۳۲۷

۱

۱۰

۷۸

۶۵

۲۲۰ لیتری با ۱۲ عدد مهره برنجی

۳۲۸

۲

۱۰

۷۸

۶۵

۲۲۰ لیتری انبساطی

۳۲۹

۳

۶

۶۸

۶۵

۱۰۰ لیتری انبساطی

۳۳۰

۴

* اندازه های مخازن پلی اتیلن بر حسب سانتی متر است.

بیشتر بدانید